POŽIADAVKA - AG TESTY

Postup na objednávanie AG testov prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky


  • Všetky žiadosti na vyskladnenie antigénových testov musia byť doručené prostredníctvom formuláru na to určeného
  • Antigénové testy sa vyskladňujú zo Správy štátnych hmotných rezerv len pre subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej len "SHM") a ústavné zdravotnícke zariadenia (ďalej len "ÚZZ").
  • Antigénové testy sa objednávajú maximálne na 2 mesiace. (spotreba je porovnávaná s vykazovaním v NCZI).
  • V prípade, ak vzniknú nezrovnalosti vo vykazovaní je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oprávnené neschváliť požiadavku do času, kým nepríde k náprave. 
  • Je potrebné, aby mali SHM aj ÚZZ vytvorenú dostatočnú rezervu testov , nakoľko proces od prijatia požiadavky po vydanie testov trvá 10 - 14 dní.