Zdravotníci v zálohe

Projekt Ministerstva zdravotníctva SR

"Zdravotníci v zálohe" je projekt Ministerstva zdravotníctva SR založený na vzájomnej pomoci a spolupatričnosti medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu je vytvoriť databázu zdravotníckych pracovníkov, ktorí by boli k dispozícii tomu zdravotníckemu zariadeniu, ktoré sa dostane z hľadiska nedostatku zdravotníckeho personálu do akútnej krízovej situácie.

Tím zdravotníkov v zálohe budú tvoriť lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, sestry špecialistky v niektorom zo špecializačných odborov intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj ďalší lekári a sestry, ktorí budú zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom na vybranom pracovisku.

Program je určený výhradne pre tie subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré poskytnú zdravotníckych pracovníkov do databázy. Subjekty, ktoré sa nezapoja, nemôžu žiadať pomoc od tohto špecializovaného tímu.


A. KRITÉRIÁ PRE VÝBER PRACOVNÍKOV


1. ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA


Zdravotnícke povolanie lekár

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

 • Získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

a

 • Získaná odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína - diplom o špecializácii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

 • Získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

a

 • Absolvovanie minimálne dvoch rokov špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Lekár so špecializáciou v ľubovoľnom špecializačnom odbore

 • Získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

a

 • Získaná odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v ľubovoľnom špecializačnom odbore - diplom o špecializácii v špecializačnom odbore.


Zdravotnícke povolanie sestra

Sestra špecialistka v niektorom z odborov intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti

 • Získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení.
 • Získaná odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa nadobudnutá špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch anestéziológia a intenzívna starostlivosť; alebo intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých; alebo intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii.

Sestra s odbornou praxou minimálne jeden rok na ľubovoľnom oddelení alebo klinike

 • Získaná odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení.


2. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS

Odporúčame riaditeľom nemocníc zdravotníckych pracovníkov zaraďovať do zoznamov výlučne na základe ich súhlasu.


3. ĎALŠIE POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

 • možnosť časovej flexibility
 • schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmeneným pracovným podmienkam
 • vysoká odolnosť voči stresu
 • dobrý zdravotný stav


B. MECHANIZMUS FUNGOVANIA SYSTÉMU VZÁJOMNEJ POMOCI MEDZI ÚSTAVNÝMI ZDRAVOTNÍCKYMI ZARIADENIAMI - SHM

 • Koordinátorom sprostredkovania pomoci je Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Krízového koordinačného centra MZ SR.
 • Ústavné zdravotnícke zariadenie (subjekt hospodárskej mobilizácie) v prípade akútneho výpadku personálu žiada koordinátora o sprostredkovanie pomoci prostredníctvom vyplnenia formulára žiadosti PRE VYPLNENIE FORMULÁRA KLIKNI SEM! V žiadosti je potrebné uviesť všetky požadované informácie: zdravotnícke povolanie, ktoré je potrebné nahradiť - lekár alebo sestra; špecializačný odbor, ak sa vyžaduje; obdobie, na ktoré je potrebné prideliť zdravotníckeho pracovníka; pracovisko, na ktoré bude pracovník pridelený.
 • Koordinátor zváži oprávnenosť požiadavky podľa dostupných aktuálnych informačných dát vzťahujúcich sa k subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý o pomoc žiada.
 • Koordinátor po posúdení požiadavky vyberie z databázy vhodných zdravotníckych pracovníkov (na základe odbornej spôsobilosti; vzdialenosti pracovísk, medzi ktorými dôjde k presunu pracovník; atď.) a pošle im požiadavku na spoluprácu.
 • Všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí súhlasili so zaradením do tímu zdravotníkov v zálohe, by mali byť k dispozícii na telefóne alebo e-maile počas doby, kedy bude projekt realizovaný.


C. KONTAKTY ZA MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

kkc@health.gov.sk