Pracovná povinnosť

Zdravotnícky pracovník, ktorý je zamestnancom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je subjektom hospodárskej mobilizácie.

Zdravotnícky pracovník podľa §27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je zamestnancom u poskytovateľa zdrav. starostlivosti, ktorý je subjektom hospodárskej mobilizácie (ďalej ako SHM) je povinný zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektov hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie a ešte je povinný plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.

Týmto zamestnancom okresný úrad príkaz na pracovnú povinnosť nevydáva pretože tomuto zamestnancovi, ktorý je zamestnaný v SHM to vyplýva priamo zo zákona hospodárskej mobilizácie.

Takýto zamestnanec je povinný zostať v tomto zamestnaní do skončenia núdzového stavu aj v prípade podania výpovede.

Zdravotnícky pracovník, ktorému je pracovná povinnosť prikázaná okresným úradom

Zdravotnícki pracovníci, ktorým je pracovná povinnosť prikázaná okresným úradom sú povinní plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze.

Príkaz obsahuje informácie o tom, akú dobu, kde, za koľko bude zamestnanec pracovať.

Osoba, ktorej je doručený príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti je povinná si ho prevziať od osoby poverenej doručením príkazu, inak je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa paragrafu 32 zákona o hospodárskej mobilizácii.

Pri vydávaní príkazu na vykonanie pracovnej povinnosti okresný úrad spolupracuje s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého sa príkaz vydáva.

Zákony vzťahujúce sa k problematike