PRÍSPEVOK Z FONDOV EÚ

Pravidlá poskytovania príspevku zo štrukturálnych fondov pri zdravotnej starostlivosti pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach

Ministerstvo zdravotníctva SR sa zapojilo do Investičnej iniciatívy Európskej komisii v reakcii na koronavírus, vďaka čomu pôjde do zdravotníckeho systému na Slovensku 117 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na zníženie dopadov pandémie. Prevažná časť týchto prostriedkov smeruje do zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Príspevok sa poskytuje podľa podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorú vyhlasuje ministerstvo zdravotníctva. Aktuálne má ministerstvo vyhlásenú výzvu s rozpočtom 48 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorá je dostupná na webovom linku TU!

Projekty je možné predložiť do 31. decembra 2020


Časté otázky (FAQ)

1. Čo je možné financovať z tejto výzvy? Finančný príspevok je možné použiť na realizáciu nasledovných aktivít: A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19; B) vytváranie mobilných odberových miest; C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.
2. Kto môže predložiť žiadosť o príspevok? Výzva je určená pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. V zozname je celkom 50 zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zoznam je prílohou č. 4 zverejnenej výzvy.
3. Nie ste v zozname nemocníc, ktoré sú oprávnené na túto výzvu? Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novú výzvu určenú pre tie nemocnice, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname. Predpokladaný termín jej vyhlásenia je na prelome roka 2020/2021. Oprávnené budú výdavky spojené s pandémiou od 1. februára 2020. Ich nákup musí byť v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Kam sa predkladá žiadosť o príspevok? Žiadosť sa vypĺňa v informačnom systéme ITMS2014+ na webovom linku https://www.itms2014.sk/ a následne sa zasiela v písomnej forme na adresu ministerstva zdravotníctva. Celý postup predkladania žiadosti je uvedený vo vyhlásenej výzve.
5. Aké typy výdavkov sa preplácajú? Oprávnené výdavky súvisia s realizáciou aktivít definovaných vo výzve a musia byť určené na prevenciu, diagnostiku, liečbu a doliečovanie osôb infikovaných ochorením COVID-19 resp. suspektných osôb. Oprávnenými sú napr. výdavky na nákup zdravotníckej prístrojovej techniky, nákup osobných ochranných pomôcok a pod. Zoznam oprávnených výdavkov je súčasťou zverejnenej výzvy.
6. Kam sa môžete obrátiť s otázkami? Akékoľvek otázky sa zasielajú na e-mail mzsrirop@health.gov.sk. Podľa závažnosti otázky sa odpovede zasielajú písomne, organizujú sa videohovory, resp. telefonický kontakt. Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje najčastejšie otázky a odpovede aj na webovom linku výzvy.