Usmernenie hlavného hygienika SR


§ 4 Osoby v osobitnom režime 

(1) Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt podľa § 1 odseku 2 písmena h) v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo s možným porušením použitých osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

(2) V prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný. 

(3) Ak zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodne podľa odseku 2, osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak 

a) nemá klinické príznaky ochorenia, 
b) denne si meria telesnú teplotu,  
c) pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým      rúškom, 
d) minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami, 
e) obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, 
f) zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby, g) najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19. 

(4) V prípade nedostatku zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach alebo pracovníkov zariadeniach sociálnych služieb, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo zabezpečiť neodkladnú starostlivosť o klienta v zariadení sociálnych služieb a nie je možné zabezpečiť iného zdravotníckeho pracovníka alebo pracovníka zariadenia sociálnych služieb ani z okolitých zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, môže zdravotnícky pracovník alebo pracovník v zariadení sociálnych služieb, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia, poskytovať zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie za týchto podmienok 

a) prísne dodržiavanie hygieny rúk, používanie rukavíc, dezinfekcia prostriedkami s plným          virucídnym účinkom,
b) používanie respirátoru FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým      rúškom,
c) používanie ochranných okuliarov alebo štítu,
d) používanie nepremokavého ochranného plášťu s dlhým rukávom alebo jednorazového          ochranného obleku.