Usmernenie hlavného hygienika SR

Celý text Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 nájdete TU!


Zdravotnícky pracovník môže napriek pozitívnemu testu na ochorenie COVID-19 vykonávať svoju prácu podľa nasledujúcich usmernení:

Asymptomatickým zdravotníckym pracovníkom s potvrdeným ochorením COVID-19 vykonávajúcim svoju činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je umožnené vykonávať svoju prácu za podmienok stanovených v tomto usmernení, a to v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohli vážne ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Za pozitívne diagnostikovaného zdravotníckeho pracovníka na ochorenie COVID-19 sa považuje osoba, ktorá bola testovaná formou RT-PCR alebo antigénovým testom a výsledok testu je pozitívny.

Asymptomatickí zdravotnícki pracovnici poskytujú zdravotnú starostlivosť za týchto podmienok: (použiť odrážky ladiace s grafikou stránky)

  • prísne dodržiavanie protiepidemických opatrení,
  • zdravotnícky pracovník uplatňuje bariérovú ošetrovateľskú techniku (minimálne za týchto podmienok:
  1. respirátor FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu,
  2. dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,
  3. rukavice, plašť.

Odporúča sa, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti priorizovali asymptomatickým zdravotníckym pracovníkom s potvrdeným ochorením COVID - 19 ich prácu podľa nasledujúceho poradia:

  • Práca bez kontaktu s pacientami a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi (napr. telemedicína).
  • Starostlivosť o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 prednostne v kohortovom usporiadaní.
  • Starostlivosť o pacientov so suspektným ochorením COVID-19.
  • Starostlivosť o pacientov bez suspektného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19.

Zdravotnícki pracovníci s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí majú klinické príznaky ochorenia COVID-19:

Vyraďujú sa z pracovnej činnosti.

Zdravotnícki pracovníci - ak osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, je pozitívna na COVID-19:

Platí obdobný postup ako pre asymptomatického zdravotníckeho pracovníka pozitívne diagnostikovaného na ochorenie COVID-19.

Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

Platí obdobný postup ako pre asymptomatického zdravotníckeho pracovníka pozitívne diagnostikovaného na ochorenie COVID-19.

Študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.