ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK


Často kladené otázky (FAQ)

1. Chcel by som ísť vypomôcť do inej nemocnice, ako mám postupovať? V aktuálnej situácii je pravdepodobné, že budete potrební na svojom kmeňovom pracovisku. Presun zamestnanca je možný na základe vzájomnej dohody medzi kmeňovým zamestnávateľom a užívateľským zamestnávateľom. Ak je Váš zamestnávateľ subjektom hospodárskej mobilizácie, ste povinní zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce.
2. Som zdravotník, žijem v zahraničí. Chcem prísť pomôcť na Slovensko. Ako mám postupovať? Vedenie ministerstva zdravotníctva pripravilo výzvu pre lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí pôsobia v zahraničí, aby sa v súčasnej krízovej situácii dočasne vrátili a pomohli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti doma na Slovensku. Zdravotníci v zahraničí môžu ministerstvo zdravotníctva kontaktovať na adrese: navratdomov@health.gov.sk
3. Pracujem v ambulancii. Môžu ma v núdzovom stave povolať do nemocnice? V núdzovom stave pri nariadení pracovnej povinnosti, je zdravotnícky pracovník povinný plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.
4. Môžem počas núdzového stavu stave čerpať dovolenku? V aktuálnej epidemiologickej situácii zamestnávateľ dôsledne zvažuje súhlas s čerpaním dovoleniek zamestnancov ako aj možnosť odvolania zamestnancov z dovolenky a to v súlade so Zákonníkom práce.
5. Môžu ma počas núdzového stavu povolať do práce, ak som dôchodca? Na zabezpečenie činností non-Covid kliník a oddelení je možné aby zamestnávatelia prostredníctvom personálnych oddelení zdravotníckych zariadení oslovili bývalých zamestnancov v dôchodkovom veku. Ich zapojenie do pracovného procesu je založené výlučne na dobrovoľnom súhlase.
6. Môžu ma počas núdzového stavu povolať do práce, ak som na rodičovskej dovolenke? Na zabezpečenie činností non-Covid kliník a oddelení je možné aby zamestnávatelia prostredníctvom personálnych oddelení zdravotníckych zariadení oslovili zamestnancov na rodičovskej dovolenke. Ich zapojenie do pracovného procesu je založené výlučne na dobrovoľnom súhlase.
7. Môže ma môj zamestnávateľ presunúť do inej nemocnice? Na základe vzájomnej dohody medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a so súhlasom dotknutého zamestnanca, je možné dohodnúť presunutie zamestnanca, ktorý je aktuálne k dispozícii u svojho kmeňového zamestnávateľa na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Ak je Vám nariadená pracovná povinnosť a Váš zamestnávateľ je subjektom hospodárskej mobilizácie, ste povinní zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce.
8. Som zaradený do špecializačného štúdia (certifikačnej prípravy), prebieha v krízovej situácii moje vzdelávanie? Môžem absolvovať povinné pobyty a kurzy? Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov nie je počas krízovej situácie legislatívne zastavené. Pokiaľ to je možné, teoretické vzdelávacie aktivity, ktoré organizujú vzdelávacie ustanovizne, sa uskutočňujú prevažne dištančnou formou. Informácie k aktivitám zverejňuje príslušná vzdelávacia ustanovizeň. Na povinný pobyt (prax) na inom ako materskom pracovisku potrebujete súhlas vedúceho pracoviska, svojho zamestnávateľa a tiež aj pracoviska, na ktorom by sa mal pobyt realizovať. Možnosť absolvovať pobyty a potrebné zdravotné výkony závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie, ktorá ovplyvňuje organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Pobyty teda nie sú zakázané, ale je možné, že ich nebudete môcť realizovať v plánovanom termíne, alebo minimálne nie v celom rozsahu. V súčasnej situácii je prvoradé zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v súlade s pokynmi svojho zamestnávateľa. Vzhľadom na reprofilizáciu ústavných zdravotníckych zariadení a pozastavenie elektívnych výkonov by mnohé povinné pobyty ani nesplnili svoj cieľ. Odporúčame Vám, pri konkrétnej situácii, poradiť sa aj s príslušnou vzdelávacou ustanovizňou (odborným garantom študijného programu). Na ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 sa vzťahuje § 39, ods. 5 zákona č. č. 578/2004 z. z. v platnom znení: „Ak počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 zdravotnícky pracovník zaradený do ďalšieho vzdelávania získal teoretické vedomosti a praktické zručnosti a vzdelávacia ustanovizeň usúdi, že boli získané podľa príslušného akreditovaného špecializačného študijného programu alebo príslušného akreditovaného certifikačného študijného programu, považujú sa za ďalšie vzdelávanie.„