Nedostatok materiálno-technického zabezpečenia

OOPP sú súčasťou pohotovostných zásob, ktoré sú určené ako rezervy a plnia svoj význam podľa zákona č. 372/2012 Z.z. Správa štátnych hmotných rezerv SR nie je zásobovacou ani dodávateľskou inštitúciou ale strategickou, ktorá v prípade že zlyhá dodávateľsko-odberateľský reťazec t. j. nebude na trhu ponuka žiadnych OOPP, tak potom zasahujú Štátne hmotné rezervy.

Podľa pandemického plánu SR je v pôsobnosti jednotlivých rezortov vytvárať vlastné zásoby OOPP podľa vlastných potrieb so zohľadnením povahy nimi vykonávaných činností minimálne vo výške svojej 30 dňovej spotreby!

Žiadosť na Správu štátnych hmotných rezerv SR podáva MZ SR.

V momente, keď na trhu si už nebude možné zadovážiť OOPP, nastáva situácia vyskladňovania OOPP priamo zo skladov SŠHR SR. Požiadavka bude overená a v prípade, že je opodstatnená bude zadaná požiadavka pre SŠHR na vyskladnenie OOPP.

V prípade ďalších otázok kontaktujte e-mailovú adresu kkc@health.gov.sk

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

V prípade potreby prístrojového vybavenia vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie.