Študent a žiak ako zdravotnícky pracovník

Podmienky výkonu pracovných činností študenta a žiaka považovaného za zdravotníckeho pracovníka u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len "poskytovateľ") počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Pracovné činnosti u poskytovateľa môže vykonávať ŠTUDENT:

  • študijného programu v študijnom odbore OŠETROVATEĽSTVO v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, ktorý môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; pod odborným dohľadom sestry určenej poskytovateľom,
  • doktorského študijného programu v študijnom odbore VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej desať semestrov, môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; pod odborným dohľadom lekára určeného poskytovateľom.

Pracovné činnosti u poskytovateľa môže vykonávať ŽIAK:

  • druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA, ktorý môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; pod odborným dohľadom sestry určenej poskytovateľom,
  • tretieho alebo štvrtého ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT ALEBO PRAKTICKÁ SESTRA (ak dovŕšil 18 rokov veku), ktorý môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; pod odborným dohľadom sestry určenej poskytovateľom.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pracovné činnosti sú vykonávané študentom alebo žiakom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rámci pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu. Žiaka alebo študenta pozýva do spolupráce poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom kontaktov vymedzených na vzdelávacích ustanovizniach a žiak alebo študent môže poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti kontaktovať aj priamo, primárne poskytovateľov, ktorí sú subjektami hospodárskej mobilizácie.

Žiak a študent sú povinní plniť si študijné povinnosti vyplývajúce zo študijného programu (vzdelávacieho programu), ktorý študuje a zo študijného poriadku príslušnej vzdelávacej ustanovizne (predovšetkým zúčastňovať sa vzdelávacích činností realizovaných prezenčnou alebo dištančnou metódou podľa organizačných pokynov príslušnej vzdelávacej ustanovizne).