Študent v MOM


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

  • Pracovné činnosti sú vykonávané študentom alebo žiakom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rámci pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu. Študenta pozýva do spolupráce poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom výziev, telefonicky alebo kontaktov vymedzených na vzdelávacích ustanovizniach a študent môže poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti kontaktovať aj priamo, primárne poskytovateľov, ktorí sú subjektami hospodárskej mobilizácie.
  • Pracovné činnosti vykonávané študentom alebo žiakom v rámci pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu u poskytovateľa nie je možné považovať za praktickú výučbu, ktorú je študent povinný absolvovať v rámci príslušného študijného programu.
  • Študent a žiak sú povinní plniť si študijné povinnosti vyplývajúce zo študijného programu (vzdelávacieho programu), ktorý študuje a zo študijného poriadku príslušnej vzdelávacej ustanovizne (predovšetkým zúčastňovať sa vzdelávacích činností realizovaných prezenčnou alebo dištančnou metódou podľa organizačných pokynov príslušnej vzdelávacej ustanovizne).